Ciele projektu

Hlavný cieľ mikroprojektu:

Prioritou projektu je iniciovať vinárov hospodáriacich v systéme integrovanej produkcie a konvenčnej produkcie k prechodu na bioprodukciu. Iniciovať navýšenie počtu vinárov na slovenskej strane a pokračovať v rozširovaní certifikovaného biovinohradníctva a biovinárstva na strane českej.

Špecifické ciele mikroprojektu:

  1. Témy konferencie zamerané na výrobu biovín, využitie maximálneho potenciálu z ekologicky vypestovaného hrozna.
  2. Témy konferencie zamerané na ochranu pôdy a výživu vínnej révy.
  3. Spolupráca medzi vinármi a vedeckými pracovníkmi s cieľom: Zlepšenie informácií, vývoj technológií, podpora a rozvoj výroby biovín.
  4. Zvýšenie kvality životného prostredia, biodiverzity a protiérozne opatrenia.