Čo je IP?

Celosvetovo najv�znamnej�� smer ekologick�ho po?nohospod�rstva.

– Modern�, pr�sne ekologicky orientovan� syst�m, zameran� na produkciu hrozna a v�na �pi?kovej kvality cestou priate?skou k �ivotn�mu prostrediu.
– V�etky technologick� postupy pou��van� vo vinohradoch aj pri v�robe v�na musia zodpoveda? presne stanoven�m medzin�rodn�m krit�ri�m Zv�zu IP.
– Z�kladnou snahou je minimaliz�cia, resp. �pln� vyl�?enie pou�itia hnoj�v a chemick�ch pestic�dov.
– Integrovan� produkcia je synt�zou tis�cro?n�ch vin�rskych trad�cii a modernej technol�gie trvalo udr�ate?n�ho v�voja.

Zauj�mavos?:
Viete, �e hekt�r vinnej r�vy, tejto nesmierne bujne rast�cej lianovitej rastliny, produkuje ro?ne viac kysl�ka a via�e viac oxidu uhli?it�ho ako hekt�r stredoeur�pskeho lesa?

Stanovište

Vini? sa po st�ro?ia pestuje v tradi?n�ch vinohradn�ckych �tratiach�. Ide�lne s� na juh oto?en�, mierne sklonen� svahy, kde hrozno optim�lne dozrieva a netrp� mrazom. Stanovi�?u mus� zodpoveda? aj vhodne zvolen� odroda.

V Syst�me IP m� v�znamn� miesto starostlivos? o p�du. Z�kladnou po�iadavkou je zazelenanie medziradov vin�c druhovo bohatou bylinnou veget�ciou. Kosen� ?i mul?ovan� bylinn� pokryv m� nieko?ko funkci�:
-chr�ni p�du na svahoch pred vodnou er�ziou
-zvy�uje obsah humusu v p�de
-v�razne prispieva k biologickej aktivite p�dy a t�m zlep�uje fyzik�lnu a chemick� �trukt�ru p�dy
-je zdrojom �iv�n, tak�e minimalizuje potrebu pou�itia priemyseln�ch hnoj�v
-umo�?uje v�skytu stovk�m druhov hmyzu
-zvy�uje druhov� diverziu, a t�m aj ekologick� stabilitu vinice.

V syst�me IP je celoplo�n� aplik�cia ak�hoko?vek herbic�du striktne zak�zan�.

Prirodzená rovnováha

Jedn�m zo z�kladn�ch prvkov ochrany vini?a v syst�me IP je posil?ovanie pr�rodnej rovnov�hy medzi popul�ciami �kodcov a u�ito?n�ch organizmov.

Drav� rozto?e, lum�ky, lienky a s�korky, to je len nieko?ko z�stupcov zo stoviek u�ito?n�ch organizmov �ij�cich v zlo�itom ekosyst�me vinohradu. V?aka cie?avedomej ochrane a podpore t�chto u�ito?n�ch organizmov u� nepou��vame v na�ich viniciach chemick� pr�pravky proti �kodliv�m rozto?om, rozto?com a hmyzu.

Ochrana vini?a proti hubov�m chorob�m je zalo�en� na posil?ovan� prirodzenej odolnosti vini?a a na d�slednom pou��van� modern�ch po?�ta?ov�ch syst�mov signaliz�cie a progn�zy kalamitn�ho v�skytu hubov�ch chor�b. Ve?mi obmedzene je povolen� pou�itie pr�pravkov s n�zkou toxicitou na u�ito?n� organizmy a ?loveka.

Život vo vinohrade

V na�ich vinohradoch m��ete n�js? nieko?ko desiatok rastl�n, mot�?ov, drav� bzdochy, zlatoo?ky a ve?a ?al��ch druhov hmyzu, nezriedka z�konom chr�nen�ch. V?aka minim�lnemu hnojeniu sa tu nevyskytuj� typick� buriny ako je lebeda, l�skavce a mrl�ky, ale naopak tu rast� mnoh� vz�cne druhy.

Vinohrad zazelenan� druhove bohatou bylinnou veget�ciou, bez z�?a�e toxick�ch pestic�dov, je domovom stoviek druhov rastl�n a �ivo?�chov.

Nie je zriedkavos?ou n�js? na kr�koch vini?a hniezdo spevavcov s dorastaj�cimi ml�?atami ?i stretn�? l�ku loviacu hlodavce. Na�e vinohrady dnes umo�?uj� stovk�m druhov ohrozen�ch rastl�n a �ivo?�chov n�vrat do po?nohospod�rskej krajiny.

Špičkové vína

V ekologicky obhospodarovaných vinohradoch, vďaka výbornej fyziologickej kondícii viniča, hrozna z týchto viníc veľmi dobre vyvinut� a vyzret�. To sa prejavuje vy���m podielom vysokokvalitn�ch kabinetných a prívlastkových vín s plnšou a korenistejšou chuťou.

Taktie� pivni?n� technol�gia striktne vymedzuje postupy a materi�ly, ktor� m��u by? po�it� pri v�robe v�n s ochrannou zn�mkou IP. Nie je pr�pustn� napr�klad pou��va? potravin�rske farbiv�, n�doby z plastu a pod. T�m je op�? zaru?en� nepr�tomnos? hygienicky rizikov�ch l�tok vo v�ne.

Celá technológia je vo vinohrade aj v pivnici systematicky kontrolovaná kontrolnou komisiou Zväzu IP. Pokiaľ producent splní všetky požiadavky kladené smernicami IP, je oprávnený na týchto vínach používať ochrannú známku.