Názov projektu: Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča

Akronym: ISTERVIN

Číslo projektu: HUSK/1101/2.2.1/0294
Začiatok projektu: 01. 09. 2012

Doba trvania projektu: 24 mesiacov (do 31. 08. 2014)

Projekt má stanovených niekoľko cieľov:

Základným cieľom projektu je rozvoj znalostí a realizácia novej stratégie starostlivosti o prírodné prostredie, pre udržateľný a multifunkčný rozvoj vinohradníctva založeného na raste ekologického hospodárenia, hlavne v oblastiach s bohatou prírodnou hodnotou.

Špecifické ciele 

  1. Vypracovanie a aplikácia osvedčených ekologických modelov ochrany viniča zavedením alternatívnych postupov nahradzujúcich chemickú ochranu rastlín.
  2. Zlepšenie biodiverzity, zníženie erózie a zvýšenie kvality pôdy pomocou druhovo rozmanitého regionálne prirodzeného zazelenania vinohradov.
  3. Zapojenie siete meteostaníc do systému zbierania dát a údajov pre signalizáciu chorôb za účelom cielenej aplikácie alternatívnych prípravkov.
  4. Racionálne využívanie živín na základe pôdnych a listových analýz vo vinohradoch.
  5. Environmentálna výchova a osveta realizovaná prostredníctvom praktického vzdelávania, zvyšovania povedomia a šírenia informácií o inovatívnych systémoch ochrany životného prostredia.
  6. Založenie a sprevádzkovanie informačného centra.
  7. Publicita projektu.

Na riešení cieľov projektu sa podieľajú traja partneri – dvaja zo Slovenskej republiky, jeden z Maďarskej republiky:

Vedúci partner: 

IPROVIN Slovakia

Rúbaň 23

941 36  Rúbaň

Slovenská republika

www.iprovin.sk

Projektový partner 1 – cezhraničný partner: 

Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-és Ělelmiszertudományi Kar – NYME MÉK

Lucsony u. 2, 9200  Mosonmagyaróvár

Maďarská republika

http://www.mtk.nyme.hu/szti

Projektový partner 2:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda A. Hlinku 2

949 76  Nitra

Slovenská republika

www.uniag.sk

Projekt je realizovaný v rámci operačného programu  „Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013“. 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.