Riešením projektu je monitoring a výskum väzby bioprodukcie a životného prostredia na územiach vinárskych oblastí Moravy a Slovenska ako aj porovnanie výsledkov so skúsenosťami a výsledkami z okolitých krajín Európy pri spoločných česko-slovenských konferenciách. Výstupy projektu – štúdie – by mali byť podkladom pre orgány ochrany prírody a poľnohospodárstva, pri plánovaní ochrany prírody a implementácie integrovanej poľnohospodárskej produkcie na ďalších zemiach oboch krajín. Riešiteľmi projektu sú Zväz integrovanej produkcie hrozna a vína (hlavný partner, Morava) a IPROVIN Slovakia – integrovaná produkcia hrozna a vína.

Názov projektu: VINOENVI – ekologické vinohradníctvo a biodiverzita
Číslo projektu: MVRR-2008-15087/56275-1
Za?iatok projektu: 13.01. 2009

Doba trvania projektu: 36 mesiacov

Cieľ projektu: Vytváranie podmienok pre regeneráciu a zachovanie kvalitného prírodného dedičstva prihraničného regiónu s ohľadom na jedinečnosť jeho prírodného prostredia, kultúrnej krajiny a neopakovateľných špecifických daností, ktorými je v tomto prípade kultúrna vinohradnícka krajina.