Oznámenie o aktualizácii Výzvy PPA č. 30/PRV/2018

Oznámenie o aktualizácii Výzvy PPA č. 30/PRV/2018

ÚKSÚP oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „žiadateľ“), že Pôdohospodárska platobná agentúra  aktualizovala Výzvu č. 30/PRV/2018 pre:

opatrenie:   4 – Investície do hmotného majetku
podopatrenie:      4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov                                                              
zameranie výzvy:         Zavlažovanie

Aktualizáciou výzvy sa:

– predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.04.2019

Na základe predĺženia termínu uzatvorenia výzvy ÚKSÚP predĺžil termín na predkladanie:

žiadosti na vydanie odborného stanoviska o posúdení inovatívnosti pre uplatnenie bodov za bodovacie (hodnotiace) kritérium č. 4 výzvy a
žiadosti na vydanie odborného stanoviska o posúdení potenciálnej úspory vody pre dokladovanie splnenia kritéria oprávnenosti v bode 2.3.2 výzvy (v prípade investícií do existujúcich zavlažovacích systémov)

do 15.03.2019

 Žiadosti sa podávajú poštou, alebo prostredníctvom kuriéra, alebo osobne v podateľni ÚKSÚP  na adresu: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, v čase pondelok – piatok od 7.00 do 14.30 hod.

V prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje pečiatka pošty/kuriéra na obálke, v ktorej sa žiadosť doručuje.

Pre vydanie odborných stanovísk je potrebné predložiť nasledovné informácie:

  názov projektu, identifikáciu žiadateľa, miesto realizácie projektu
  podrobný popis projektu s dôrazom na jeho inovatívnosť: popis východiskovej situácie vo vzťahu k navrhovanému projektu, resp. vstupoch, ktoré ovplyvňujú realizáciu projektu, popis zamerania a cieľov projektu, podrobnú technickú charakteristiku technológie zaradenej do projektu, jej výrobcu, popis očakávaných výsledkov projektu (prínos). V čom spočíva inovatívnosť navrhovaného projektu, či už ide o zefektívnenie existujúcich opatrení alebo nových opatrení. Žiadateľ identifikuje slabé, silné stránky, príležitosti a bariéry navrhovaného projektu. Žiadateľ popíše predpokladanú situáciu po realizácii projektu a očakávané výsledky a posúdenie navrhovaných aktivít z hľadiska ich aplikačného využitia v praxi.


Doplňujúce informácie je možné získať na e-mailových adresách: Stefan.Pepich@uksup.skagrochemia@uksup.sk, alebo na tel.č. 02/ 32 78 63 17.

Za vydanie odborných stanovísk bude žiadateľovi fakturovaná suma v zmysle platného Cenníka výkonov ÚKSÚP.

Follow me!